UrlDecode 函數(ISO/Big5/UTF8)

由於 ASP 並未提供 UrlDecode 函數,必需自行撰寫. 列表三個不同語系(Big5/UTF8/ISO)下的 UrlDecode 函數

繁體中文語系下的 URLDecode 函數

Function URLDecode(enStr)
    if isNull(enStr) then
        URLDecode = ""
    else
        dim deStr
        dim c,i,v
        deStr=""
        for i=1 to len(enStr)
            c=Mid(enStr,i,1)
            if c="%" then
                v=eval("&h"+Mid(enStr,i+1,2))
                if v<128 br="br" then="then">                    deStr=deStr&chr(v)
                    i=i+2
                else
                    if isvalidhex(mid(enstr,i,3)) then
                        if isvalidhex(mid(enstr,i+3,3)) then
                            v=eval("&h"+Mid(enStr,i+1,2)+Mid(enStr,i+4,2))
                            deStr=deStr&chr(v)
                            i=i+5
                        else
                            v=eval("&h"+Mid(enStr,i+1,2)+cstr(hex(asc(Mid(enStr,i+3,1)))))
                            deStr=deStr&chr(v)
                            i=i+3
                        end if
                    else
                        destr=destr&c
                    end if
                end if
            else
                if c="+" then
                    deStr=deStr&" "
                else
                    deStr=deStr&c
                end if
            end if
        next
        URLDecode=deStr
    end if
end function

function isvalidhex(str)
    Dim c
    isvalidhex=true
    str=ucase(str)
    if len(str)<>3 then isvalidhex=false:exit function
    if left(str,1)<>"%" then isvalidhex=false:exit function
    c=mid(str,2,1)
    if not (((c>="0") and (c<="9")) or ((c>="A") and (c<="Z"))) then
isvalidhex=false:exit function
    c=mid(str,3,1)
    if not (((c>="0") and (c<="9")) or ((c>="A") and (c<="Z"))) then
isvalidhex=false:exit function
end function


英文語系下的 UrlDecode 函數

function URLDecode(enSstr)
    dim re, str
    set re = new RegExp

    str = Replace(enStr, "+", " ")

    re.Pattern = "%([0-9a-fA-F]{2})"
    re.Global = True
    URLDecode = re.Replace(str, GetRef("URLDecodeHex"))
end function

function URLDecodeHex(match, hex_digits, pos, source)
    URLDecodeHex = chr("&H" & hex_digits)
end function


UTF-8 語系下的 UrlDecode 函數

Function UrlDecode(enStr)
    dim c,i,i2,v,deStr,WeiS
    for i=1 to len(enStr)
        c=Mid(enStr,i,1)
        if c="%" then
            v=c16to2(Mid(enStr,i+1,2))
            WeiS=instr(v,"0")
            v=right(v,len(v)-WeiS)
            i=i+3
            for i2=2 to WeiS-1
                c=c16to2(Mid(enStr,i+1,2))
                c=right(c,len(c)-2)
                v=v & c
                i=i+3
            next
            if len(c2to16(v)) =4 then
                deStr=deStr & chrw(c2to10(v))
            else
                deStr=deStr & chr(c2to10(v))
            end if
            i=i-1
        else
            if c="+" then
                deStr=deStr&" "
            else
                deStr=deStr&c
            end if
        end if
    next
    UrlDecode = deStr
end Function

Function c16to2(x)
    dim tempstr
    dim i:i=0

    for i=1 to len(trim(x))
        tempstr= c10to2(cint(int("&h" & mid(x,i,1))))
        do while len(tempstr)<4 br="br">            tempstr="0" & tempstr
        loop
        c16to2=c16to2 & tempstr
    next
end Function

Function c2to16(x)
    dim i:i=1
    for i=1 to len(x) step 4
        c2to16=c2to16 & hex(c2to10(mid(x,i,4)))
    next
end Function

Function c2to10(x)
    c2to10=0
    if x="0" then exit function
    dim i:i=0
    for i= 0 to len(x) -1
        if mid(x,len(x)-i,1)="1" then c2to10=c2to10+2^(i)
    next
end Function

Function c10to2(x)
    dim sign, result
    result = ""
    sign = sgn(x)
    x = abs(x)
    if x = 0 then
        c10to2 = 0
        exit function
    end if
    do until x = "0"
        result = result & (x mod 2)
        x = x \ 2
    loop
    result = strReverse(result)
    if sign = -1 then
        c10to2 = "-" & result
    else
        c10to2 = result
    end if
end Function

Facebook

Previous
Next Post »